کد خبر: 654
تاریخ انتشار: اسفند 12, 1399
گروه : اضطراب

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

همانطور که گفته شد اضطراب وجوه بسیار مختلفی دارد که ما باید به ان به عنوان یک طیف نگاه کنیم.اضطراب حالتی فراگیر است که همه ی ما دست کم بارها ان را تجربه کرده ایم یکی از وجوه اضطراب که در جامعه بسیار فراگیر است اضطراب فراگیر یا GAD می باشد.

GAD یا اختلال اضطراب فراگیر اختلالی هول انگیز و گیج کننده است که بر طرز تفکر و احساس اثر میگذارد. این اختلال یک بیماری پزشکی است که به نگرانی بسیار زیاد نسبت به بسیاری چیزها و احساس اضطراب دائم منجر میشود. به سرعت نگرانی تبدیل به تنها چیزی میشود که این افراد میتوانند به آن فکر کنند و این افکار مرکز زندگی آنها میگردد. اگرچه هر کسی ممکن است نسبت به چیزهایی در دورههایی از زندگی نگران شود، این نگرانیها اصول زندگی روزمره را مختل نمیکنند یا به مدت طولانی دردسر ساز نمی شوند اما مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر هر روز منبعی برای اضطراب دائم و نگرانی دارند که بر زندگی آنها مسلط است. برای بعضی ها این ترس دائم وجود دارد که هر لحظه اتفاق بدی رخ خواهد داد. مبتلایان به این اختلال، حتی بدون هیچ نشانه ایی، انتظار بدترینها را دارند و نسبت به منابع مادی، سلامتی، خانواده یا کارشان شدیدا نگرانند. بسیاری از این بیماران را تنش عضلانی در ناحیه گردن، پشت و شانهرنج میدهد. علائم جسمی دیگری که اغلب به همراه اختالل اضطراب فراگیر وجود دارد، عبارت از: لرزیدن، تیک، سردرد، تحریک پذیری، عرق کردن و در بعضی موارد، گر گرفتگی. این بیماران اغلب در تمرکز مشکل دارند و تمام وقت احساس خستگی میکنند و به راحتی از جا میپرند. بیشتر این بیماران آرامش ندارند و از بیخوابی رنج می برند. حفظ شغل، ماندن در یک رابطه یا نگه داشتن دوستان برای آنان دشوار است. بسیاری از بیماران مبتال به اختلال اضطراب فراگیر از افسردگی، اختالل پانیک و سوء مصرف مواد رنج میبرند. این اختلال موجب میشود تا فرد احساس تنهایی و خارج از کنترل بودن کند.

نمیتوانسـتم بفهمـم کـه چـه اتفاقـی دارد برایـم میافتـد. مدام دربـاره کوچکتریـن چیـز نگـران بـودم. نمیتوانسـتم نگرانـی را کنتـرل کنـم. تنهـا و ترسـان بـودم. فکـر میکـردم دارم دیوانه میشـوم. امـا دو سـال بعـد از درمـان، باالخـره بـه زندگـی بر گشتم

 

(کارن42 ساله)

 

فکـر میکـردم تقصیـر من اسـت. چنـان خجالت زده و شـرمنده بـودم کـه نمیتوانسـتم بـر نحـوه فکـر کردنـم کنترلـی داشـته باشـم. وقتـی پزشـک بـه مـن گفـت کـه بـه اختلال اضطراب فراگیـر مبتلا هسـتم که یـک بیمـاری پزشـکی و قابـل درمان اسـت، راحت شـدم.

 

(ویلیام، 63 ساله)

 

 

 

برای این که بفهمیم به این اختلال مبتلا هستیم باید به دوسوال زیر پاسخ دهید :

 

1 .آ-یــا طــی چهــار هفتــه 4 گذشــته، در اکثــر مواقــع، از نگرانــی، تنــش یــا اضطــراب در رنــج بوده ایــد؟

 

2 -آیا مکرر تنیده و تحریک پذیرید یا در خوابیدن مشکل دارید؟

 

اگر پاسخ شما به هر دو سوال مثبت ميباشد، احتمالا به اختلال اضطراب فراگیر مبتلا هستید اما چنانچه فقط به سوال یک پاسخ مثبت داده ممکن است که به اختلال اضطراب فراگیر مبتلا باشید.(البته قابل ذکر است که برای تشخیص یک اختلال نیاز به بررسی های متخصص روانشناسی میباشد و این دو سال بالا برای  آگاه شدن نسبی افراد می باشد)

 

 

 

باید دانست که سلامتی و اختلال در دو سر یک طیف قرار دارد و باید توجه کرد که زمانی فرد دارای یک اختلال خاص است که نشانگان خاصی به وسیله ی روانشناس در فرد دیده شود. در مجموع باید گفت اختلال اضطراب فراگیر از اختلالات رایج می باشد که بار بیماری بالایی بر ای فرد دارد به دلیل این که در سراسر عمر در فرد حضور دارد و در عملکرد و رفاه فرد تاثیر بسزایی دارد.از این سو پیوسته متخصصین با استفاده از تئوری های خاصی به درمان این اختلال می پردازند گروهی از روانکاوان این اختلال را اضطراب انتظار می نامند و تلاش می کنند تعارض های بنیادین ان را حل کنند.از سوی دیگر رویکرد شناختی رفتاری در تلاش است با شناخت های ناکارامد و آموزش های رفتاری به درمان این بیماران کمک کنند، و روانشناسان موج سوم با التقاطی از فلسفه و سوال اساسی وجودی و تلاش برای معنی بخشیدن به زندگی انسان درصدد مقابله با این اختلالات هستند.درمان نوین برای این اختلال برنامه ی کاهش استرس بر اساس بهشیاری است که با کمک به فرد برای تمرکز بر اکنون در تلاش است که این اختلال را کنترل کند.در مطالب بعد به حیطه ی درمان بهشیارانه اختلال اضراب فراگیر به طور مفصل خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − سیزده =