|آرشیو خبرها

شخصیت به چه معناست؟

شخصیت به چه معناست؟

اسفند 15, 1399

شخصیت به چه معناست؟ شخصیت به معنای مجموعه ای از صفات پایدار در فرد هستند که کنش و واکنش های او را کنترل می کنند ، این صفات از طریق […]

درمان افسردگی ( روانپویشی )

درمان افسردگی ( روانپویشی )

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی ( روانپویشی ) روان کاوان پیشین ، اولین کسانی بودند که در الگوی رانپویشی به درمان افسردگی پرداختند. درمان پویشی با تاکید بر ساختار پویشی شخصیت انسان و تاکید […]

نظریات شخصیت ( آیزنک)

نظریات شخصیت ( آیزنک)

اسفند 15, 1399

نظریات شخصیت ( آیزنک) آیزنک در حیطه تحقیقات شخصیت و ارائه ی نظریات شخصیت بسیار به نام می باشد ، او سال های زیادی از عمر خود را صرف بررسی […]

خودتمایزیافتگی

خودتمایزیافتگی

اسفند 15, 1399

خودتمایزیافتگی اگر چه اصطلاح خودتمایز یافتگی  Differentiation of self  مربوط به بوئن است ، اما برداشت مفهومی از این اصطلاح به روانشناسان قبل از او بر می گردد. فروید اولین فردی […]