|آرشیو خبرها

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی  در مطلب پیش رو دو هیجان ساده و مجموعه هیجانات مرکب را برای خوانندگان عزیز این مطلب روشن خواهیم کرد،هیجانات اصلی از چیزی سرچشمه نمی […]

محاسن هیجانات منفی

محاسن هیجانات منفی

اسفند 15, 1399

محاسن هیجانات منفی احساس ترس، گناه،غم و یا خشم ناخوشایند است. در دنیای آرمانی و خیالی قطعا چنین هیجان هایی وجود ندارد. اما آیا عجیب نخواهد بود که دیگر احساس […]

کارکرد هیجانات

کارکرد هیجانات

اسفند 15, 1399

کارکرد هیجانات تمامی هیجانات انسان چه هیجانات مثبت و چه هیجانات منفی دارای نقش های پر اهمیتی در سازگاری و بهبود شرایط زندگی انسان هستند در مطالب پیشین محاسن هیجانات […]

مغز یا محیط

مغز یا محیط

اسفند 14, 1399

مغز یا محیط چرا بعضی‌ها می‌توانند از پرش با اسکی، سقوط آزاد با طناب و ورزش‌های خطرناک لذت ببرند. چگونه است که گروهی از افراد به صورت مکرر به تفریحاتی […]