|آرشیو خبرها

هیجان چیست؟

هیجان چیست؟

اسفند 15, 1399

هیجان چیست؟ اساسی ترین احساساتی که آدمی تجربه می کند، هم شامل انگیزه هایی مانند گرسنگی و تشنگی  و هم شامل هیجانهایی مانند شادی و خشم.انگیزه ها و هیجان ها […]