|آرشیو خبرها

ماندگاری در بهبودی

ماندگاری در بهبودی

اسفند 16, 1399

ماندگاری در بهبودی افسردگی که به بیماری رایج قرن معروف شده است دو وجه کاملا متفاوت دارد وجه اول درمان این بیماری است و وجه دوم جلوگیری از عود بیماری […]

درمان افسردگی ( روانپویشی )

درمان افسردگی ( روانپویشی )

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی ( روانپویشی ) روان کاوان پیشین ، اولین کسانی بودند که در الگوی رانپویشی به درمان افسردگی پرداختند. درمان پویشی با تاکید بر ساختار پویشی شخصیت انسان و تاکید […]

نوسانات خلقی

نوسانات خلقی

اسفند 15, 1399

نوسانات خلقی نوسانات خلقی به تمامی تغییرات ایجاد شده در خلق افراد اطلاق می شود که می تواند به چند حالت خود را بروز دهد که شامل پایین آمدن خلق ، […]

ملال پیش قاعدگی (PMDD)

ملال پیش قاعدگی (PMDD)

اسفند 15, 1399

سندرم پیش از قاعدگی تغییرات هورمونی در بدن پیوسته تاثیرات شگرفی بر سطوح مختلف روانشناختی و زیستی فرد دارد. هورمون ها با نقش تسهیل کنندگی که در بدن دارند باعث […]