|آرشیو خبرها

درمان افسردگی ( روانپویشی )

درمان افسردگی ( روانپویشی )

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی ( روانپویشی ) روان کاوان پیشین ، اولین کسانی بودند که در الگوی رانپویشی به درمان افسردگی پرداختند. درمان پویشی با تاکید بر ساختار پویشی شخصیت انسان و تاکید […]