|آرشیو خبرها

یافتن معنای زندگی

یافتن معنای زندگی

اسفند 17, 1399

یافتن معنای زندگی برای یافتن معنا حال چگونه می توانیم معنایی بیابیم؟ فرانکل در باب سه رهیافت گسترده بحث میکند. ــ رهیافت نخست، یافتن معناست از طریق ارزش های تجربی  ،) […]

تنوع معنای زندگی

تنوع معنای زندگی

اسفند 16, 1399

تنوع معنای زندگی فرانکل معتقد بود که انسان برای رفع آزارهای روانی باید به رنج خود معنایی ببخشد. اما کس دیگری نمی تواند این معنی را به زندگی انسان بدهد […]