|آرشیو خبرها

ملال پیش قاعدگی (PMDD)

ملال پیش قاعدگی (PMDD)

اسفند 15, 1399

سندرم پیش از قاعدگی تغییرات هورمونی در بدن پیوسته تاثیرات شگرفی بر سطوح مختلف روانشناختی و زیستی فرد دارد. هورمون ها با نقش تسهیل کنندگی که در بدن دارند باعث […]