|آرشیو خبرها

یافتن معنای زندگی

یافتن معنای زندگی

اسفند 17, 1399

یافتن معنای زندگی برای یافتن معنا حال چگونه می توانیم معنایی بیابیم؟ فرانکل در باب سه رهیافت گسترده بحث میکند. ــ رهیافت نخست، یافتن معناست از طریق ارزش های تجربی  ،) […]