|آرشیو خبرها

هوش هیجانی

هوش هیجانی

اسفند 15, 1399

هوش هیجانی تا امروز بسیاری از مردم فکر می کردند که آنچه که برای موفقیت لازم است  IQ  یا همان هوش یادگیری و ثبت اطلاعات است که از آن در منابع مختلف […]

سلامت روان چیست؟

سلامت روان چیست؟

اسفند 14, 1399

سلامت روان چیست؟ سلامت روان به مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع و وسیع اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ارتقاء سلامت و رفاه روانی و اجتماعی افراد می‌گردد. از […]

درمان اضطراب اجتماعی

درمان اضطراب اجتماعی

اسفند 14, 1399

درمان اضطراب اجتماعی علــت قطعــی اختــال اضطــراب اجتماعــی ناشــناخته اســت؛ امــا محققــان بــر ایــن باورنــد کــه عــدم تعــادل شــیمیائی در برخــی بخش هــای مغــز کــه تنظیــم کننــده تفکــر و خلــق […]