|آرشیو خبرها

درمان افسردگی ( روانپویشی )

درمان افسردگی ( روانپویشی )

اسفند 15, 1399

درمان افسردگی ( روانپویشی ) روان کاوان پیشین ، اولین کسانی بودند که در الگوی رانپویشی به درمان افسردگی پرداختند. درمان پویشی با تاکید بر ساختار پویشی شخصیت انسان و تاکید […]

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی  در مطلب پیش رو دو هیجان ساده و مجموعه هیجانات مرکب را برای خوانندگان عزیز این مطلب روشن خواهیم کرد،هیجانات اصلی از چیزی سرچشمه نمی […]

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش اول)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی انسان دارای حالات هیجانی مختلفی می باشد که هر کدام به نحوی در زندگی انسان تاثیر گذار هستند، به طور کلی هیجانات به دو بخش […]

هیجان چیست؟

هیجان چیست؟

اسفند 15, 1399

هیجان چیست؟ اساسی ترین احساساتی که آدمی تجربه می کند، هم شامل انگیزه هایی مانند گرسنگی و تشنگی  و هم شامل هیجانهایی مانند شادی و خشم.انگیزه ها و هیجان ها […]