|آرشیو خبرها

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

هیجان و حالات چهره ایی (بخش دوم)

اسفند 15, 1399

هیجان و حالات چهره ایی  در مطلب پیش رو دو هیجان ساده و مجموعه هیجانات مرکب را برای خوانندگان عزیز این مطلب روشن خواهیم کرد،هیجانات اصلی از چیزی سرچشمه نمی […]

هیجان چیست؟

هیجان چیست؟

اسفند 15, 1399

هیجان چیست؟ اساسی ترین احساساتی که آدمی تجربه می کند، هم شامل انگیزه هایی مانند گرسنگی و تشنگی  و هم شامل هیجانهایی مانند شادی و خشم.انگیزه ها و هیجان ها […]

کارکرد هیجانات

کارکرد هیجانات

اسفند 15, 1399

کارکرد هیجانات تمامی هیجانات انسان چه هیجانات مثبت و چه هیجانات منفی دارای نقش های پر اهمیتی در سازگاری و بهبود شرایط زندگی انسان هستند در مطالب پیشین محاسن هیجانات […]